About

AboutJaiweyNuij2Jaiwey lives and works in and around Amsterdam. He has always been creative – in drawing and working with people and computers – though he shows a particular enthusiasm for photography, in which he dedicates a lot of time.

Jaiwey leeft en werkt voornamelijk in en rondom Amsterdam. Hij is altijd creatief geweest – met tekenen, werken met mensen en computers – hoewel hij een bijzonder enthousiasme heeft voor fotografie, waarin hij veel tijd spendeert.

In his early teens he was scouted to be a model himself, and quickly discovered how much he enjoyed working with people from the fashion industry. He then started to follow different photography courses, and after graduating from a full-time vocational education he became a professional photographer at a very young age.

In zijn vroege tienerjaren werd hij zelf gescout als ​​model, en al snel ontdekte hij hoe leuk hij het vond om te werken met mensen uit de mode-industrie. Hij begon aan verschillende fotografie cursussen, trainingen, en na het behalen van een voltijdvakopleiding werd hij een professionele fotograaf op zeer jonge leeftijd.

For several years, Jaiwey worked as a photographer in a large studio in Amsterdam, the Netherlands. He was also employed by different modelling agencies as a photographer, model scout and sales manager. When he became a freelancer in this area he started to work on an international level and worked in Paris, Milan, New York, Barcelona, Mallorca, Florence, and Germany, among other places.

Voor een aantal jaar werkte Jaiwey als fotograaf in een grote studio in Amsterdam. Hij had ook een functie bij verschillende modellenbureau’s als fotograaf, model scout en sales manager. Toen hij een freelancer op dit gebied werd begon hij op een internationaal niveau en werkte onder andere in Parijs, Milaan, New York, Barcelona, ​​Mallorca, Florence en Duitsland.

Time after time, his goal has been to achieve the perfect shot, and to make his models look their absolute best in the pictures.

Keer op keer is zijn doel om de perfecte foto te maken, en om zijn modellen het mooist op de foto vast te leggen.


~ The ultimate challenge to create the perfect image. ~


Are you looking for more information? Or do you have any questions? Feel free to contact him!

Zoek je meer informatie? Of heb je nog andere vragen? Neem gerust contact op!